Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


འདུ་བྱེད་གཉིས་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from 'du byed gnyis)
Jump to navigation Jump to search
Bu opy.jpg

འདུ་བྱེད་གཉིས (Wyl. 'du byed gnyis) Pron.: dujé nyi

  • མཚུངས་སྡན་གྱི་འདུ་བྱེད་ (སེམས་བྱུང་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག) མཆུངས་ལྡན་མིན་པའི་འདུ་བྱེད་ (ཐོབ་པ་དང་མ་ཐོབ་པ་སོགས་ལྡན་མིན་འདུ་བྱེད་ཐམས་ཅད།)

Source

RigpaWiki:འདུ་བྱེད་གཉིས་