Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


འདུས་མ་བྱས་གསུམ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from 'dus ma byas gsum)
Jump to navigation Jump to search
Kurukullā0032.jpg

འདུས་མ་བྱས་གསུམ (Wyl. 'dus ma byas gsum) Pron.: dümajé sum

  • ནམ་མཁའ། བརྟག་འགོག བརྟག་མིན་འགོག་པ།

Source

RigpaWiki:འདུས་མ་བྱས་གསུམ་