Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


འཛམ་བུའི་གླིང་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from 'dzam bu'i gling)
Jump to navigation Jump to search
1155819.jpg

འཛམ་བུའི་གླིང། (Wyl. 'dzam bu'i gling) n. Pron.: dzambüling

Further Information

Source

RigpaWiki:འཛམ་བུའི་གླིང་