Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


འགལ་བ་གཉིས་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from 'gal ba gnyis)
Jump to navigation Jump to search
S chool.jpg

འགལ་བ་གཉིས (Wyl. 'gal ba gnyis) Pron.: galwa nyi

  • ལྷན་ཅིག་མི་གནས་འགལ། ཕན་ཚུན་སྤང་འགལ།

Source

RigpaWiki:འགལ་བ་གཉིས་