Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཀ་དམ་བ་ཀའི་མེ་ཏོག་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Buddh on Flicrk.jpg

ཀ་དམ་བ་ཀའི་མེ་ཏོག (Wyl. ka dam ba ka'i me tog ) Pron.: ka damwa ké metok

Source

RigpaWiki:ཀ་དམ་བ་ཀའི་མེ་ཏོག་