Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཁུག་གྲངས་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Sukha45.jpg

ཁུག་གྲངས (Wyl. khug grangs) n. Pron.: khuk drang

  • frequency

Source

RigpaWiki:ཁུག་གྲངས་