Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཁྱི་ཤིག་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
0fe.jpg

ཁྱི་ཤིག (Wyl. khyi shig ) Pron.: khyi shik

Source

RigpaWiki:ཁྱི་ཤིག་