Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


གཙང་གནས་ལྔ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Te14buddha.jpg

གཙང་གནས་ལྔ། (Wyl. gtsang gnas lnga) n. Pron.: tsang né nga

Further Information

Source

RigpaWiki:གཙང་གནས་ལྔ་