Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


དོན་གཅིག་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Sukha45.jpg

དོན་གཅིག (Wyl. don gcig) n. Pron.: dönchik

  • equivalent
  • རང་བཞིན་ཁྱབ་མཉམ་པར་དམིགས་པའི་ཆོས།

Source

RigpaWiki:དོན་གཅིག་