Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ཡོངས་གྲུབ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Sh-2.jpg

ཡོངས་གྲུབ། (Wyl. yongs grub) n. Pron.: yongdrub

Further Information

Source

RigpaWiki:ཡོངས་གྲུབ་