Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
19749 31.jpg

རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ། (Wyl. rnal 'byor rgyud kyi theg pa) n. Pron.: naljor gyü kyi tekpa

Further Information

Source

RigpaWiki:རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་