Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


懺悔

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Chàn huǐ)
Jump to: navigation, search
9547zxc.jpg

懺悔 (chàn huǐ) Repentance;