Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


King of Samadhi Sutra

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Ratnadakini01.jpg
Imagesgfd.jpg
Thailan.jpg
Kuh0058.JPG
Buddha-face.jpg
T+Cjny9Q.jpg

The King of Samadhi Sutra (Skt. Samādhirāja Sūtra; Wyl. ting nge 'dzin gyi rgyal po'i mdo) aka the Moon Lamp Sutra (Skt. Candrapradīpa; Wyl. zla ba sgron me'i mdo) is a famous mahayana sutra that is frequently cited in Madhyamika treatises, as well as teachings on Mahamudra.

Tibetan Texts

Sanskrit title: arya-sarvadharmasvbhavasamatavipancitasamadhirja-namamahayanasutra

The translators from Sanskrit to Tibetan were: (Wyl.) rgya gar gyi mkhan po shI len dra bo d+hi dang / zhu chen gyi lo tsA ba ban+de d+harma tA shI la

Translations

Famous Quotations

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོས་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་ཁྱབ། །

སེམས་ནི་རྒྱ་ཆེན་མཆོག་ཏུ་རབ་བསྐྱེད་དེ། །
འགྲོ་བ་འདི་དག་མ་ལུས་སངས་རྒྱས་རྒྱུ། །

འདི་ན་སྣོད་མིན་སེམས་ཅན་གང་ཡང་མེད། །

The essence of the sugatas pervades all beings.
Generate the most vast and sublime of intentions,
For each and every being has the cause of awakening
There is not a single sentient being who lacks this potential.

Śākyamuni, King of Samādhi Sūtra


གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུའི་སྐུ་ལུས་ཀྱིས། །

འཇིག་རྟེན་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་མཛེས་པ་སྟེ། །
དམིགས་པ་དེ་ལ་གང་གི་སེམས་འཇོག་པ། །

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་མཉམ་བཞག་ཅེས་བྱ། །

His pure body is the colour of gold,
Beautiful is the Protector of the World.
Whoever visualizes him like this,
Practises the meditation of the bodhisattvas.

Śākyamuni, King of Samādhi Sūtra


ཡོད་དང་མེད་པ་འདི་ཡང་མཐའ་ཡིན་སྟེ། །

གཙང་དང་མི་གཙང་འདི་ཡང་མཐའ་ཡིན་སྟེ། །
དེ་ཕྱིར་གཉིས་ཀའི་མཐའ་ནི་རབ་སྤངས་ནས། །

མཁས་པས་དབུ་ལའང་གནས་པར་ཡོང་མི་བྱེད། །

Existence and non-existence are extremes,
Purity and impurity are extremes as well,
Thus, having relinquished both extremes,
The wise do not dwell even in the middle.

Śākyamuni, King of Samādhi Sūtra


ཇི་ལྟར་བུ་མོ་གཞོན་ནུའི་རྨི་ལམ་ན། །

བུ་ཕོ་བྱུང་ཞིང་ཤི་བ་དེ་མཐོང་ན། །
བྱུང་ནས་དགའ་ཞིང་ཤི་ནས་མི་དགའ་ལྟར། །

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་གྱིས། །

If, in her dream, a young girl
Has a baby boy who later dies,
She feels joy at first, then grief
Know all things to be like this.

Śākyamuni, King of Samādhi Sūtra


སྒྱུ་མ་བྱེད་པ་དག་གི་གཟུགས་སྤྲུལ་ཏེ། །

རྟ་དང་གླང་པོ་ཤིང་རྟ་སྣ་ཚོགས་བྱས། །
དེ་ལ་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་གང་ཡང་མེད། །

ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཤེས་པར་གྱིས། །

Just as a magician makes illusions
Of horses, oxen, carts and other things,
Nothing whatsoever is as it appears—
Know all things to be like this.

Śākyamuni, King of Samādhi Sūtra


Further Reading

External Links

Source

RigpaWiki:King of Samadhi Sutra