Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


ལྡན་མ་རྩེ་མང་

From Chinese Buddhist Encyclopedia
(Redirected from Ldan ma rtse mang)
Jump to navigation Jump to search
Baldahhiin.jpg

ལྡན་མ་རྩེ་མང་། (Wyl. ldan ma rtse mang) n. Pron.: Denma Tsémang

Further Information

Source

RigpaWiki:ལྡན་མ་རྩེ་མང་