Articles by alphabetic order
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 Ā Ī Ñ Ś Ū Ö Ō
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


Nīlakantha dhāranī

From Chinese Buddhist Encyclopedia
Jump to navigation Jump to search


Atta.jpg
IMG 3386.JPG
Stsellers1.jpg
Purebvnasty.JPG
Tilopa21.jpg
Bajrayogini-temple.jpg
Bj1ntN3Cc.jpg
151vbnn3484 n.jpg
Mind-control-302.jpg
Bön yungdrung.jpg
8 7c o.jpg
5093662 n.jpg
Buddha en.jpg
Yuthog12.jpg
Padma a2.jpg
Indic-12-10-15.jpg
103gff.jpg
20ea z.jpg
250xze1347.jpg
AjahnChahSangha.jpgThe Nīlakaṇṭha Dhāranī (नीलकण्ठ धारनी) also known as Mahā Karuṇā Dhāranī (महा करुणा धारनी), popularly known as the Great Compassion Mantra in English, and known as the Dàbēi Zhòu (Chinese: 大悲咒; pinyin: Dàbēi zhòu) in Mandarin Chinese, is a dharani of Mahayana Buddhist origin. It was spoken by the bodhisattva Avalokitesvara before an assembly of Buddhas, bodhisattvas, devas and kings, according to the Mahakarunikacitta Sutra. Like the now popular six-syllable mantra Om mani padme hum, it is a popular mantra synonymous with Avalokitesvara in East Asia. It is often used for protection or purification.


Origins

Twelve scrolls of Nīlakaṇṭha Lokeśvara (नीलकण्ठ लोकेश्वर) (lit. "blue-necked Lord of the world") texts were found in the Dunhuang (敦煌) stone cave along the Silk Road in today's Gansu (甘肅) province of China. The text was translated in Khotan in Tarim Basin, Central Asia by Śramaṇa Bhagavaddhrama. The text of the Nīlakaṇṭha was translated into Chinese by three masters in the 7th and early 8th centuries, first by Chih-t'ung (智通 Zhitōng) twice between 627-649 (T. 1057a and T. 1057b, Nj. 318), next by Bhagavaddharma between 650-660 (T. 1059 and T. 1060, Nj.320), and then by Bodhiruci in 709 (T. 1058, Nj. 319).


The Siddhaṃ script of Chinese Tripitaka (T. 1113b, 20.498-501) was corrected by a comparison with the Chih-t'ung version, which is found in the Ming Tripiṭaka. All the Sanskrit texts in the Ming Tripiṭaka were collected together by Rol-pahi Rdorje in the quadrilingual collection of dhāraṇī which bears the title: Sanskrit Texts from the Imperial Palace at Peking. The prime objective was to restore the Sanskrit text with the help of the Tibetan texts. The Rol-pahi rdorje’s reconstruction (STP. 5.1290-6.1304) of the Nīlankanthaka as transcribed by Chih-t'ung during 627-649 (T. 1057b, Nj. 318) is longer than that of Amoghavajra (不空金剛) and is a remarkable effort at textual reconstruction, undertaken as early as the first half of the 18th century. However, Chih-t'ung's version is rarely mentioned in the Mahayana tradition.


The Nīlankantha Dhāraṇī was translated into Chinese by Vajrabodhi (金剛智, worked 719-741 T.1112), twice by his disciple Amoghavajra (worked 723-774, T. 1111, T. 1113b) and in the 14th century by Dhyānabhadra (worked 1326-1363, T. 1113a). Amoghavajra's version (T. 1113b) was written in Siddhaṃ script in the Chinese Tripiṭaka (T. 1113b, 20.498-501). This version is the most widely accepted form today.

Difference between Chinese, Korean, Japanese and Vietnamese versions

Hanyu Pinyin Korean version Japanese version Vietnamese version
nā mò, hē lá dá nà na-mo-ra da-na na mu ka ra ta no nam mô hắc ra đát na
duō lá yè yē da-ra ya-ya to ra ya ya đa ra dạ da
nā mò, ā lī yē na-mak ar-ya na mu o ri ya nam mô a rị da
pó lú jié dì ba-ro-gi-je bo ryo ki chi bà lô yết đế
shuò bō lá yē sae-ba-ra-ya shi fu ra ya thước bát ra da
pú tí sà duǒ pó yē mo-ji sa-da-ba-ya fu ji sa to bo ya bồ đề tát đỏa bà da
mó hē sà duǒ pó yē ma-ha sa-da-ba-ya mo ko sa to bo ya ma ha tát đỏa bà da
mó hē jiā lú ní jiā yē ma-ha ga-ro-ni-ga-ya mo ko kya ru ni kya ya ma ha ca lô ni ca da
om, sà pó luó fá yè om sal-ba-ba-ye en sa ha ra ha ei án tát bàn ra phạt duệ
shǔ dá nà dá xiě su da-ra-na ga-ra-ya da-sa-myong shu ta no ton sha số đát na đát tỏa
nā mò, xī jí lī duǒ na-mak-ka-ri-da-ba na mu shi ki ri to nam mô tất kiết lật đỏa
yī měng ā lì yē i-mam ar-ya i mo o ri ya y mông a rị da
pó lú jí dì ba-ro-gi-je bo ryo ki chi bà lô kiết đế
shì fó lá lèng tuó pó nā mò, nà lá jǐn chí sae-ba-ra da-ba i-ra gan-ta na-mak shi fu ra rin to bo na mu no ra kin ji thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì
xī lī mó hē, pó duō shā miē ha-ri-na-ya ma-bal-ta i-sa-mi ki ri mo ko ho do sha mi hê rị ma ha bàn đa sa mế
sà pó ā tā, dòu shū péng sal-bal-ta sa-da-nam su-ban sa bo o to jo shu ben tát bà a tha đậu du bằng
ā shì yùn a-ye-yom o shu in a thệ dựng
sà pó sà duō, nā mò pó sà duō, nà mó pó jiā, mó fá tè dòu sal-ba bo-da-nam ba-ba-mar-a mi-su-da-gam sa bo sa to no mo bo gya mo ha te cho tát bà tát đa (na ma bà tát đa)na ma bà dà ma phạt đạt đậu
dá shí tā da-nya-ta to ji to đát điệt tha
om, ā pó lú xī, lú jiā dì om a-ro-gye a-ro-ga ma-ji-ro-ga en o bo ryo ki ru gya chi án a bà lô hê lô ca đế
jiā luó dì, yí xī lī ji-ga-ran-je hye-hye-ha-rye kya rya chi i ki ri ca ra đế di hê rị
mó hē pú tí sà duǒ sà pó sà pó mó lá mó lá mó xī mó sī, lī tuó yùn ma-ha mo-ji sa-da-ba sa-ma-ra sa-ma-ra ha-ri-na-ya mo ko fu ji sa to sa bo sa bo mo ra mo ra mo ki mo ki ri to in ma ha bồ đề tát đỏa tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dựng
jù lú jù lú jié měng gu-ro-gu-ro gal-ma sa-da-ya sa-da-ya ku ryo ku ryo ke mo cu lô cu lô yết mông
dù lú dù lú, fá shé yē dì do-ro-do-ro mi-yon-je to ryo to ryo ho ja ya chi dộ lô đồ lô phạt xà da đế
mó hē, fá shé yē dì ma-ha mi-yon-je mo ko ho ja ya chi ma ha phạt xà da đế
tuó lá tuó lá da-ra da-ra to ra to ra đà ra đà ra
dì lī ní da-rin na-rye chi ri ni địa rị ni
shì fó lá yē sae-ba-ra shi fu ra ya thất phật ra da
zhē lá zhē lá ja-ra-ja-ra sha ro sha ro giá ra giá ra
mó mó fá mó lá ma-ra-mi-ma-ra a-ma-ra mo mo ha mo ra mạ mạ phạt ma ra
dì lì yī xī yī xī shìshì nà ā lá shēn, fó lá shè mol-che-ye hye-hye ro-gye sae-ba-ra ra-a mi-sa-mi na-sa-ya ho chi ri yu ki yu ki shi no shi no o ra san fu ra sha ri mục đế lệ y hê di hê thất na thất na a ra sâm phật ra xá lợi
fá shā fá shēn fó lá shè na-bye sa-mi sa-mi na-sa-ya mo-ha ja-ra mi-sa-mi na-sa-ya ha za ha za fu ra sha ya phạt sa phạt sâm phật ra xá da
hū lú hū lú mó lá hū lú hū lú xī lì ho-ro-ho-ro ma-ra-ho-ro ha-rye ba na-ma-na-ba ku ryo ku ryo mo ra ku ryo ku ryo ki ri hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê rị
suō lá suō lá sa-ra sa-ra sha ra sha ro ta ra ta ra
xī lī xī lī shi-ri shi-ri shi ri shi ri tất rị tất rị
sū lú sū lú pú tí yè, pú tí yè so-ro so-ro mot-cha mot-cha su ryo su ryo fu ji ya fu ji ya tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ
pú tuó yè, pú tuó yè mo-da-ya mo-da-ya fu do ya fu do ya bồ đà dạ bồ đà dạ
mí dì lì yè mae-da-ri-ya mi chi ri ya di đế rị dạ
nà lá jǐn chí ni-ra-gan-ta no ra kin ji na ra cẩn trì
dì lì sè ní nà, pó yè mó nà, sā pó hē ga-ma-sa nal-sa-nam ba-ra-ha-ra-na-ya ma-nak-sa-ba-ha chi ri shu ni no ho ya mo no so mo ko địa rị sắc ni na bà dạ ma na ta bà ha
xī tuó yè sā pó hē shit-ta-ya sa-ba-ha shi do ya so mo ko tất đà dạ ta bà ha
mó hē xī tuó yè sā pó hē ma-ha-shit-ta-ya sa-ba-ha mo ko shi do ya so mo ko ma ha tất đà dạ ta bà ha
xī tuó yù yì shit-ta-yu-ye shi do yu ki tất đà dũ nghệ
shì pó lá yè sā pó hē sae-ba-ra-ya sa-ba-ha shi fu ra ya so mo ko thất bàn ra dạ ta bà ha
nà lá jǐn chí sā pó hē ni-ra-gan-ta-ya sa-ba-ha no ra kin ji so mo ko na ra cẩn trì ta bà ha
mó lá nà lá sā pó hē ba-ra-ha mok-ka mo ra no ra so mo ko ma ra na ra ta bà ha
xī lá sēng, ā qū yē sā pó hē shing-ha mok-ka-ya sa-ba-ha shi ra su o mo gya ya so mo ko tất ra tăng a mục khê da ta bà ha
sā pó mó hē ā sī tuó yè sā pó hē ba-na-ma ha-ta-ya sa-ba-ha so bo mo ko o shi do ya so mo ko ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha
shě jí lá ā xī tuó yè sā pó hē ja-ga-ra yok-ta-ya sa-ba-ha sha ki ra o shi do ya so mo ko giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha
bō tuó mó, jié xī duō yè sā pó hē sang-ka som-na-nye mo-da-na-ya sa-ba-ha ma-ha-ra gu-ta da-ra-ya sa-ba-ha ho do mo gya shi do ya so mo ko ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha
nà lá jǐn chí pó jiā lá yē sā pó hē ba-ma-sa gan-ta i-sa-shi che da ga-rin-na i-na-ya sa-ba-ha no ra kin ji ha gya ra ya so mo ko na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha
mó pó lì, shèng jié lá yè sā pó hē mya-ga-ra jal-ma ni-ba sa-na-ya sa-ba-ha mo ho ri shin gya ra ya so mo ko ma bà rị thắng yết ra dạ ta bà ha
nā mò hē lá dá nà, duō lá yè yē na-mo-ra da-na-da-ra ya-ya na mu ka ra tan no to ra ya ya nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
nā mò ā lì yē na-mak ar-ya na mu o ri ya nam mô a rị da
pó luó jí dì ba-ro gi-je bo ryo ki chi bà lô kiết đế
shuò pó lá yè sae-ba-ra-ya shi fu ra ya thước bàn ra dạ
sā pó hē om, sī diàn dōu màn duō lá bá tuó yē so mo ko en shi te do mo do ra ho do ya ta bà ha án tất điện đô mạn đà ra bạt đà gia
sā pó hē sa-ba-ha so mo ko ta bà ha

Sanskrit versions

oṃ namo ratnatrayaya. namah arya avalokitesvaraya bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya sarva bandhana chedana karaya. sarva bhava samudram sosana karana. sarva vyadhi prasamana karaya. sarva mrtyu upa-drava viansana karana. sarva bhaye su trana karaya. tasmat namas – krtva idam arya avalokitesvara bhastinam nilakantha pi nama hrdayam avarta isyami sarvartha-sadhanam subham ajeyam sarva bhutanam bhava marga visuddhakam tadyatha, om aloke aloka-mati lokati krante. he hare arya avalokitesvara maha bodhisattva, he bodhisattva, he maha bodhisattva, he virya bodhisattva he mahakarunika smara hrdayam. hi hi, hare arya avalokitesvara mahesvara parama maitra-citta mahakarunika. kuru kuru karman sadhaya sadhaya vidyam. ni hi, ni hi varnam kamam-game. vitta-kama vigama. siddha yogesvara. dhuru dhuru viryanti, maha viryanti. dhara dhara dharendresvara. cala cala vimala amala murte arya avalokitesvara jina krsna jata-makutavalam ma pra-lamba maha siddha vidya dhara. vara vara maha vara. bala bala maha bala. cala cala maha cala krsna-varna nigha krsnapaksa nirghatana. he padma-hasta cara cara desa caresvara krsnasarpa krta yajnopavita ehyehi maha varaha-mukha, tripura-dahanesvaranarayana va rupa vara marga ari. he nilakantha, he mahakara, hala hala visa nir-jita lokasya. raga visa vinasana. dvesa visa vinasana. moha visa vinasana huru huru mala, huru huru hare, maha padmanabha sara sara, siri siri, suru suru, bucruc bucruc, bodhiya bodhiya, bodhaya bodhaya maitri nilakantha ehyehi vama shitha simha-mukha hasa hasa, munca munca mahattahasam ehiyehi pa maha siddha yogesvara bhana bhana vaco sadhaya sadhaya vidyam. smara smaratam bhagavantam lokita vilokitam lokesvaram tathagatam dadahi me drasana kamasya darsanam pra-hia daya mana svaha. siddhaya svaha. maha siddhaya svaha. siddha yogesvaraya svaha. nilakanthaya svaha. varaha-mukhaya svaha. maha-dara simha-mukhaya svaha. siddha vidyadharaya svaha. padma-hastaya svaha. krsna-sarpa krta yajno pavitaya svaha. maha lakuta daharaya svaha. cakra yuddhaya svaha. sankha-sabdani bodhanaya svaha. vama skandha desa sittha krsna jinaya svaha. vyaghra-carma nivasa naya svaha. lokesvaraya svaha. sarva siddhesvaraya svaha. namo bhagavate arya avalokitesvaraya bodhisattvaya mahasattvaya mahakarunikaya. sidhyanthu me mantra-padaya svaha.

Nīlakaṇṭha Dhāranī (The Blue Necked Dhāranī)

Namo ratna-trayāya (Adoration of the triple Gem)

I. Initial Salutation

Nama āryāvalokite-śvarāya bodhisattvāya mahā-sattvāya mahā-kārunikāya (Adoration to the noble Lord who looks down, the enlightened sentient being, the great being, the merciful one!)

II. Name of Avalokiteśvarā

Om sarva-bhaya-śodhanāya tasya namaskrtvā imu Ārya-valokite-śvarā tava namo Nīlakantha 2 (Om! Having paid adoration to One who dispels all fears, the noble Avalokiteśvarā, adoration to the blue-necked one!)

III. śloka enunication of the merit of the hrdaya-dhāranī

Hrdayam vartayisyāmi sarvārtha-sādhanam śubham 3 ajeyam sarva-bhūtānām bhava-mārga-viśodhakam 4 (I shall enunciate the heart dharani which ensures all purpose, is pure and invincible for all beings, and which purifies the path of existence.)

IV. Dhāranī

Tadyathā: Om Ālokādhipati lokātikrānta
(Like this: Om! Lord of Effulgence, the World-Transcending One.

Ehy mahā-bodhisattva sarpa-sarpa smara smara hrdayam
(Come, great bodhisattva, descend, descend. Please remember (smara) my heart dharani.)

Kuru-kuru karma dhuru-dhuru vijayate mahā-vijayate
(Do, do the work. Hold fast, hold fast, Victor, the great Victor)

Dhara-dhara dhārinī-rāja cala-cala mama vimalā-mūrtte
(Hold on, hold on, King of the Dharani. Move, move onto my spotless image.)

Ehi ehi chinda chinda aras pracali vaśa-vaśam pranāśaya
(Come, come, the vow, the vow of the admantine king, destroy, destroy every poison.)

Hulu-hulu smara hulu-hulu sara-sara siri-siri suru-suru
(Quick-quick, please remember, quick-quick. Descend-descend, descend-descend, descend-descend)

Bodhiya-bodhiya bodhaya-bodhaya maitriya Nīlakantha [dehi me] darsanam
(Being enlightened, being enlightened; enlighten me, enlighten me. Merciful Blue-necked One appear [unto me].)

Praharāyamānāya svāhā siddhāya svāhā mahā-siddhāya svāhā siddhayogīśvarāya svāhā
(To you who sees us, hail! To the Successful one hail! To the Great Successful one hail! To the Successful Lord of the yogis, hail!)

Nīlakanthāya svāhā varāha-mukhāya svāhā narasimha-mukhāya svāha
(To the Blue-necked one (Nīlakantha) hail! To the Boar-faced One hail! To Man-Lion faced One hail!)

Gadā-hastāya svāhā cakra-hastāya svāhā padma-hastāya svāhā
(To one who bears the mace (gadā) in his hand, hail! To the holder of discus in his hand, hail! To One who sports a lotus (padma) in his hand, hail!)

Nīlakantha-pāndarāya svāhā Mahātali Śankaraya svāhā
(To Blue-necked One smeared (with holy ashes), hail! To the mighty auspicious one, hail!)}}

V. Final Salutation

Namo ratna-trayāya Nama āryāvalokite-śvarāya bodhisattvāya svāhā
(Adoration to the Triple Gem, adoration to the noble Āvalokiteśvarā (Lord who looks down), the enlightened being, hail!)

Mahā Karuna Dhāranī (大悲咒)

Worked from 723-774, Amoghavajra (大廣智不空) transliterates Siddham’s script from Chinese Tripitaka (大正新修大藏經 Taisho Edition T.1113b, 20.498-501 cf.1111-1113A), as transcribed below (a reconstructed Sanskrit text). Nīlakantha (Blue-Necked), the title of Avalokitesvara is substituted by Nīlakandi in Amoghavajra's translation (T. 1113b). It is a central Asian form: Uigur nominative singular ending in “-i” and has come to mean the virtuous one.

I. Initial Salutation (前行)

namaḥ ratna-trayāya namo āryā valokiteśvarāya1 bodhisattvāya mahā-sattvāya mahā-kāruṇikāya2
(Adoration to the Three Gems, adoration to the noble Avalokiteśvarā, the enlightened sentient being, the great being, the merciful (one)!)
(皈依 三寶,皈依 觀音,覺有情,大士,大悲心 ()!)

II. Name of Avalokite-śvarā (觀音名)

oṃ sarva rabhaye sudhanadasya3 namas-kṛtvā imaṃ āryā-valokite-śvara raṃdhava namo narakindhi hrīḥ4
(Oneness with all saints (and their) righteous doctrine (righteous-joyous language). After the adoration to that noble(arya) Avalokiteśvarā of the Mercy (Fragrant) Land, I offer my respectful obeisances to the virtuous supreme lord)
(皈依 一切 聖眾 (及) 正教(喜悅的正語)。頂禮 完畢 彼 洛迦山 (慈悲地/香山) 之聖 觀音, 頂禮 (彼) 賢善尊。)

III. Śloka Enunication of the Merit of the Hrdaya-Dhāranī (功德迴向)

quote|mahā vadhasame5 sarva arthaduh śubhaṃ ajeyaṃ sarva sattva6
((Who emits) great brilliance light, all sentient beings (sarva-satva) are without attachment (āthaduh) and in undefeatable(ajeyam) purity (śubhum) in all things.)
((放)大光明,(令)一切 眾生 在 一切 無比 無貪 淨。皈依 大樂有情,皈依 大樂童子 (他受)天人所親近。)

quote|namo vasattva namo vaga mavadudhu7
Adoration to the joyful being, adoration to the joyful virgin who served by all heavenly beings;)
(皈依 大樂有情,皈依 大樂童子 (他受)天人所親近。)

IV. Dhāranī (咒文)

quote|tadyathā oṃ avaloki lokāte8
(Like this: Oneness with/adoration to the seer (avalokite) of the world (loka) - (Avalokiteśvarā),)
(咒曰:合一/皈依 觀世 (),)

karāte e hrīḥ mahā-bodhisattva9 sarva sarva mālā mālā10 mahimā hṛdayam11
(whose (ye) compassionate heart (hrdayam). The great sentient enlightened being; all, all, are garland (immaculate), garland (immaculate), great liberated heart)
((他)大悲。心大覺有情 一切一切 (的) 花蔓 (清淨)花蔓 (清淨),大 自在心,)

kuru kuru karmaṃ12 dhuru dhuru vājayate mahā vājayate13
(Accomplish, accomplish the task (karma). Liberate, liberate, the victorious one, the great victorious one.)
(作(此),作(此) 義業。度脫,度脫,的勝者,大勝者。)

dhara dhara dhṛṇi śvarāya14 cala cala mama vamāra muktele15
(Hold on, hold on the brave freedom (īśvara). Lead, lead to my immaculate liberation)
((他) 能持,能持 勇猛 自在。(令) 動(變化),動(變化) 我所 離垢 解脫。)

ehi ehi śīṇa śīṇa ārṣam pracali16 vaśa-vaśaṃ praśaya17
((Please) come, come; (fulfil) the pledge, the pledge; the admantine king of awakening (who) rules, rules the peace (prasada).)
(順召,順召,弘誓,弘誓,法王,法王子 (覺身之子),(他)統治,統治 和平 [統治和平的法王,法王子 請來完我弘誓]。)

huru huru mārā18 huru huru hṛ19 sārā sārā śiri śiri suru suru20
(Purify, purify personification of delusions; purify, purify the heart (hrdayam). Firm, firm; brave, brave; wonder form (being), wonder form (being).)
(行,行無垢;行,行隨心。堅固,堅固;勇猛,勇猛;妙色,妙色。)

bodhiya bodhiya bodhaya bodhaya21 maitreya narakindi22
(Enlightenment, enlightenment, the enlightened one, the enlightened one. The benevolent, virtuous one,)
(覺道(罷),覺道(罷);覺者,覺者 [[[覺者]] - 堅定 勇猛 的 妙者, 覺道了]。大慈 大賢(悲)者,)

dhṛṣṇina bhayamana svāhā23 siddhāya svāhā24 mahā-siddhāya svāhā25 siddhā-yoge śvarāya svāhā26
(Success in power and fame, success in benevolence, success in great benevolence, success in achieving freedom (īśvara) through union (with dharma),)
((他) 堅利名聞 成就,義利 成就,大義利 成就,相應而得 自在 成就,)

narakindi svāhā27 māraṇara svāhā28 śirā śaṃ āmukhāya svāhā29 sarva mahā-āsiddhāya svāhā30
(Success in virtues, Success in immaculate joy, incomparable success in ultima convincing speech, incomparable success in all profound meaning)
(賢愛 成就,無垢妙樂 成就,愛攝語 究竟無比 成就,一切 大義無比 成就,)

cakra āsiddhāya svāhā31 padma kastāya svāhā32
(Incomparable success in (turning) the wheel, success in the red lotus (immaculate) deed,)
((轉)法輪 無比 成就,紅蓮 ( 淨) 義業 成就,)

narakindi vagarāya svāhā33 mavari śaṅkharāya svāhā34
(Success in (becoming a) virtuous Bhagavan (blessed one), success in own prestige nature.)
(賢愛 尊 成就,(具)威德 自性 成就。)

V. Final Salutation (結分)

quote|namaḥ ratna-trayāya namo āryā valokiteśvarāya svāhā35
(Refuge in the Triple Gem, take refuge in the success of noble Avalokite (look upon) śvarā (sound)
(皈依 三寶,皈依 觀音 (之)圓滿。)

oṃ siddhyantu mantra padāya svāhā36
(Oneness (om) with the success (svaha) of achieving (sidhyantu) these invocation (mantra) verses (pada)!
((天人)合一 令成就 咒句 圓滿 [令(我)圓滿 成就(此)真言句] !)

Avalokiteśvaraikadaśamukha Dhāraṇī (Eleven Faced Avalokitesvara Dhāranī)

This dhāraṇī stems from the Eleven-Faced Avalokitesvara Heart Dharani Sutra and is often somewhat incorrectly referred to as the Great Compassion Mantra, e.g. in popular recordings by Imee Ooi and Ani Choying Dolma. More specific denominations of this dharani are Avalokiteśvaraikadaśamukhadhāraṇī or Ārya Ekādaśa-mukha Dhāraṇī in Sanskrit, and Eleven Faced Avalokitesvara Dharani in English.

The chanting of this dhāraṇī is perhaps the most frequently performed Buddhism song by Chinese-speaking musicians. It is often falsely named Tibetan Great Compassion Mantra (藏传大悲咒) or The Great Compassion Mantra in Sanskrit (梵音大悲咒) in both Chinese and Taiwanese recordings. Since this dhāraṇī is told by the Eleven-Faced Avalokitesvara, an esoteric bodhisattva in Tibetan Buddhism, some people believe that it is equivalent to the Great Compassion Mantra in Mahayana Buddhism. This is why it is often called Tibetan Great Compassion Mantra (藏传大悲咒). However, this opinion is not accepted by most Mahayana Buddhists.

Namo Ratna Trayāya Namaḥ Ārya Jñāna Sāgara Vairocana Vyūha Rājāya Tathāgatāya Arhate Samyak Sambuddhaya Namah Sarva Tathagatebyah Arhatebyaḥ Samyaksaṃbuddhe Byaḥ Namaḥ Arya Avalokite Śvarāya Boddhisattvāya Mahāsattvāya Mahākāruṇikāya Tadyathā Oṃ Dhara Dhara Dhiri Dhiri Dhuru Dhuru Ite Vatte Cale Cale Pra Cale Pra Cale Kusume Kusume Vare Ili Mili Citijvala māpanāye Svāhā

Great Compassion Mantra in Chinese

In Mandarin (Hanyu pinyin), transliterated from Siddham text. The Great compassion mantra 大悲咒 (dà bēi zhòu) is a Siddham-Sanskrit mantra. It is a mantra uttered by Arya Avalokiteśvarā (the noble Guān Shì Yīn Púsà in Chinese) in the Sutra of the Dharani of Great Compassion Mantra. The Chinese version is transliterated from a Siddham script in the Chinese Tripitaka (T. 1113b).

音 菩 陀 羅 尼 guān shì yīn pú sà dà bēi xīn duò luó ní

喝 囉 怛 娜 多 囉 夜 耶 ° nā mo hē luō dá nà duō luō yè yé

° 阿 唎 耶 婆 盧 羯 帝 爍 缽 囉 耶 ° nā mo a lī yé pó lú jié dì shuò bō luō yé

菩 提 埵 婆 耶 ° 摩 訶 埵 婆 耶 ° 摩 訶 迦 盧 尼 迦 耶 ° pú tí sà duǒ pó yé mó hē sà duǒ pó yé mó hē jiā lú ní jiā yé

° 皤 囉 罰 曳 ° 怛 那 怛 寫 ° ăn sà pó luō fá yì shù da nă dá xiĕ

悉 吉 栗 埵 蒙 阿 唎 耶 婆 盧 羯 帝 ° 室 羅 楞 馱 婆 ° nā mo xī jí lí duǒ yī mēng a lī yé pó lú jié dì shì fó luó léng tuó pó

° 那 囉 謹 墀 ° 醯 唎 摩 訶 皤 多 沙 咩 ° 婆 阿 他 豆 輸 朋 ° 阿 逝 孕 ° 多 nā mo nă luō jĭn chí xī lī mó hē pó duō shā miē sà pó a tā dòu shū péng a shì yùng sà pó sà duō

那 摩 婆 多 那 摩 婆 伽 ° 摩 罰 特 豆 ° nă mó pó sà duō nă mó pó qié mó fá tè dòu

怛 姪 他 ° 阿 婆 盧 醯 ° 盧 迦 帝 ° 迦 羅 帝 ° 夷 醯 唎 ° 摩 訶 菩 提 埵 ° dá zhí tā ăn a pó lú xī lú jiā dì jiā luó dì yí xī lī mó hē pú tí sà duǒ

婆 ° 摩 羅 摩 羅 ° 摩 醯 摩 醯 唎 馱 孕 ° 俱 盧 俱 盧 羯 懞 ° sà pó sà pó mó là mó là mó xī mó xī lī tuó yùng jù lú jù lú jié méng

盧 罰 闍 耶 帝 ° 摩 訶 罰 闍 耶 帝 ° 陀 羅 陀 羅 ° 地 唎 尼 ° 室 羅 娜 °遮 囉 遮 囉 ° dù lú dù lú fá shé yé dì mó hē fá shé yé dì duò là duò là dì lī ní shì fó là yē zhē là zhē là

摩 么 罰 摩 囉 ° 穆 帝 麗 ° 醯° 室 那 室 那° 阿 囉 囉 舍 °罰 沙 罰 ° 囉 舍 耶 ° mó mŏ fá mó là dì lì yī xī yī xī shìshì nă a luō shēn fó là shě lì fá shā fá shēn fó là shě yé

呼 盧 呼 盧 摩 羅 ° 呼 盧 呼 盧 醯 唎° 娑 囉 娑 囉°悉 唎 悉 唎 ° 蘇 嚧 蘇 嚧°菩 提 夜 菩 提 夜° 菩 馱 夜 菩 馱 夜 ° hū lú hū lú mó là hū lú hū lú xī lī suō luō suō luō xī lī xī lī sū lú sū lú pú tí yè pú tí yè pú tuó yè pú tuó yè

彌 帝 唎 夜 ° 那 囉 謹 墀 ° 他 唎 尼 那 ° 波 夜 摩 那 ° 娑 婆 訶°悉 陀 夜 娑 婆 訶 ° 摩 訶 悉 陀 夜 娑 婆 訶 ° mí dì lī yè nă luō jĭn chí tā lī sè ní nă bēi yè mó nă suō pó hē xī duò yè suō pó hē ° mó hē xī duò yè suō pó hē °

悉 陀 藝 室 皤 囉 夜 娑 婆 訶 ° 那 羅 謹 墀 娑 婆 訶 ° 摩 羅 那 羅 娑 婆 訶 ° 悉 囉 阿 穆 佉 耶 ° 娑 婆 訶 xī duò yù yi shì pó luō yè suō pó hē nă luó jĭn chí suō pó hē mó là nă là suō pó hē xī luō sēng a qū yé suō pó hē

娑 婆 摩 訶 阿 悉 陀 耶 ° 娑 婆 訶 ° 吉 囉 阿 悉 陀 夜 ° 娑 婆 訶 波 陀 摩 羯 悉 陀 夜 ° 娑 婆 訶 ° 那 囉 謹 墀 皤 伽 囉 耶 ° 娑 婆 訶 suō pó mó hē a xī duò yé suō pó hē zhě jí là a xī duò yè suō pó hē bēi duò mó jié xī duò yè suō pó hē nă luō jĭn chí pó qié là yé suō pó hē

摩 婆 羯 囉 夜 ° 娑 婆 訶 ° 喝 囉 怛 那 哆 囉 夜 耶 阿 唎 耶 ° 婆 盧吉帝 爍 皤 囉 夜 ° 娑 婆 訶 ° mó pó lì shèng jié là yè suō pó hē nā mo hē luō dá nà duō luō yè yé nā mo a lī yé pó lú jí dì shuō pó luō yè suō pó hē


° 悉 殿 都° 漫 哆 羅 ° 陀 耶 ° 娑 婆 ăn xī diàn dū màn duō là bá duò yé suō pó hē


In Sanskrit:

Namo ratna-trayāya
Namo āriyā-valokite-śvarāya
Bodhi-sattvāya Maha-sattvāya Mahā-kārunikāya
Om sarva-raviye sudhanadasya
Namo skritvā imam
āryā-valotite-śvara ramdhava
Namo narakindi hrih Mahā-vat-svāme
Sarva-arthato-śubham ajeyam
Sarva-sat Namo-vasat Namo-vāka mavitāto
Tadyathā
Om avaloki-lokate-krate-e-hrih Mahā-bodhisattva
Sarva sarva
Mala mala
Mahi Mahi ridayam
Kuru kuru karmam
Dhuru dhuru
vijayate Mahā-vijayati
Dhara dhara dhrini
śvarāya cala cala
Mama vimala muktele
Ehi ehi śina śina
ārsam prasari
viśva viśvam prasaya
Hulu hulu mara
Hulu hulu hrih
Sara sara siri siri suru suru
Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya
Maitreya narakindi dhrish-nina bhayamana svāhā
Siddhāya svāhā
Maha siddhāya svāhā
Siddha-yoge-śvaraya svāhā
Narakindi svāhā
Māranara svāhā
śira simha-mukhāya svāhā
Sarva mahā-asiddhaya svāhā
Cakra-asiddhāya svāhā
Padma-kastāya svāhā
Narakindi-vagalāya svaha
Mavari-śankharāya svāhā
Namo ratna-trāyāya
Namo āryā-valokite-śvaraya svāhā
Om Sidhyantu mantra padāya svāhā


Source

Wikipedia:Nīlakantha dhāranī